Lid (interim-) Controleraad / Financiële Commissie Watersportverbond (3 tot 5 personen)

Op 1 juli jl. is de huidige Controleraad van het Watersportverbond teruggetreden. Op die datum heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Watersportverbond kennis genomen van een door het Bestuur geschetst proces om de Controleraad om te vormen tot een Financiële Commissie. Deze statutaire wijziging zal aan de orde zijn in de volgende ALV (eind 2020). In de tussenliggende periode zijn wij op zoek naar kandidaten die in deze fase de (interim-) Controleraad  / Financiële Commissie (FC) willen vormen. Betrokkenheid bij het begrotingsproces 2021 (jaarplan en begroting) in de tweede helft van dit jaar vormt de essentiële aanleiding om deze werving nu op te starten.

Wij roepen alle leden van het Watersportverbond op om kandidaten voor deze vacatures voor te dragen. Individuele belangstellenden verzoeken wij hun interesse kenbaar te maken na afstemming met de watersportvereniging waar zij lid van zijn. Wanneer kandidaten zich ook na de interim-fase benoembaar willen stellen is dit mogelijk.


Doel, taken en bevoegdheden

Voor de werving hanteren wij de aan de leden gepresenteerde, nieuwe opzet van de Controleraad / Financiële Commissie. Wij benadrukken dat deze opzet nog onder voorbehoud is van goedkeuring door de ALV.


Benoembare kandidaten

Tot lid van de FC zijn benoembaar personen die lid zijn van een lid (aangesloten vereniging) van het Watersportverbond als bedoeld in de Statuten.

Het lidmaatschap van de FC is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur of een door het Bestuur dan wel Algemene Vergadering ingestelde andere commissie, of een functie (al dan niet in dienstverband) bij het Watersportverbond.


Vertrouwelijkheid

Elk lid van de FC behandelt de informatie en documenten die hij/zij in zijn/haar functie als commissielid krijgt, als vertrouwelijk, als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het commissielid redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de FC. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de FC eindigt.


Kandidatuur

Wij roepen alle leden van het Watersportverbond op om kandidaten voor deze vacatures voor te dragen. Individuele belangstellenden verzoeken wij hun interesse kenbaar te maken na afstemming met de watersportvereniging waar zij lid van zijn.

De kandidaten dienen zich te herkennen in de beschrijving van het doel, taken en bevoegdheden, affiniteit hebben met de beoogde advisering en voldoen aan de gestelde benoemingseisen.

Wij moedigen een ieder uitdrukkelijk aan kandidaten voor te dragen die de diversiteit binnen het Watersportverbond in het algemeen en de FC in het bijzonder vergroten. Voordracht en interesse kunnen kenbaar worden gemaakt onder opgave van naam, verenigingsnaam, contactgegevens en kwalificaties van de kandidaat. Dit kan naar:

Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij:


Procedure

De Benoemingscommissie (BC) draagt, uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering, de meest geschikte kandidaten ter benoeming voor aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist op de voordracht op de wijze als voorzien in de Statuten. Tot die tijd vormen de kandidaten op interim-/aspirantstatus de FC.

De procedure, uitgezet in tijd, is als volgt:

  • Deadline voordragen kandidaten: 13 september 2020
  • Gesprekken BC met kandidaten:  16 september 2020 (einde middag / begin avond)

De partners van het Watersportverbond